Нийгмийн хөдөлмөр эрхлэлт, халамж хариуцсан мэргэжилтэн сумын Засаг дарга, ИТХ-тай хамтран хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын хэрэгжилтийг хангах, сумын хэмжээнд  ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, ажилгүйдлийг буруулах талаар төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байна: Үүнд: 

  1. Ажлын байрыг нэмэгдүүлэх
  2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих зорилгоор төсөл хэрэгжүүлэгч иргэдээс төсөл хүлээн авч, шалгаруулан  материалаа хугацаанд нь зохих байгууллагад уламжлан өгсөн. 
2019-03-18
Дэлүүн сум

Дэлүүн сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС