Нийгмийн даатгалын байгууллага нь өсөн дэвших эрмэлзлэлтэй мэргэшсэн, чадварлаг, ёс зүйтэй хүний нөөцөд түшиглэн үйл ажиллагаагаа цаг үргэлжид сайжруулан, түншлэл хамтын ажиллагааг дэмжин, харилцан үр ашигтай хамтран ажиллаж, Нийгмийн дааттгалын тухай хууль тогтоомж болон Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж,  сайн засаглалыг хэрэгжүүлэн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн чанартай үйлчилгээг даатгуулагчдад хүргэнэ.

2019-03-25
Дэлүүн сум

Дэлүүн сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС