Ажилд томилох, ажлаас чөлөөлөх тухай А/12-А/20 тоот захирамжууд