Багийн Засаг дарга Б.Бахытбек, Е. Нурлан нар ААН, айл өрхүүдэд хугацаандаа цэвэрлэгээ хийх мэдэгдэх хуудас тарааж ажиллав.

You May Also Like