Газар эзэмших эрхийг бусдад хэсэгчлэн шилжүүлэх тухай А/08