Дуудалга худалдаагаар газар эзэмшүүлэх тухай А/163