Дэлүүн сумын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөөний биелэлт