Дэлүүн сумын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2020 оны төлөвлөгөөний биелэлт