Дэлүүн сумын байгууллагуудын бүтэц, зохион байгуулалт