ДЭЛҮҮН СУМЫН ЗДТГАЗРЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ, АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГАХ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ 2021 ОН

2021.12.21

Үйл ажиллагаа Шалгуур үзүүлэлт Зорилтот

түвшин

Хүрсэн

түвшин

Тайлбар
Хүний нөөцийг хөгжүүлэх, идэвхжүүлэх
1 Засгийн газрын төрийн байгууллага, бусад байгууллагаас албан хаагчдын мэдлэг,  мэргэжлийг дээшлүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан дотоод сургалт 1.1 Нийт сургалт, семинар, зөвөлгөөний тоо 20 23 1. Нэг удаагийн сургалтын хугацаа 4 цагаас дээш бол тайлагнана.

2. Зорилтод түвшин хэсэгт байгууллагын сургалтын төлөвлөгөөнд туссан дүнг бичнэ.

3. Гадаад улс орон, хилийн чандад хамрагдсан сургалтыг тайлагнана.

4. Дэлгэрэнгүй судалгаа мэдээллийг тайланд хавсргана.

 

үүнээс Ажлын байран дахь сургалт 5 5
Мэргэшүүлэх сургалт 1 3
Туршлага солилцох арга хэмжээ    
Бусад 6 6
1,2 Хамрагдсан нийт албан хаагчдын тоо 12 14
үүнээс Эмэгтэй албан хаагч 1 1
  Эрэгтэй албан хаагч 11 13
Удирдах албан тушаалтан 1 1
Гүйцэтгэх, туслах албан тушалтан 11 13
1,3 Албан хаагчдын сургалтад хамруулсан байдал.

Нийт албан хаагчдад эзлэх хувь

 

50.0

 

59.1

2 Албан хаагчдыг хөгжүүлэх, мэргэшлүүлэх чиглэлээр байгууллагын болон зохион байгуулагч талын зардлаар хамруулсан гадаад сургалт 2.1 Нийт гадаад сургалт, семинар, зөвөлгөөний тоо    
2.2 Хамрагдсан нийт албан хаагчдын тоо    
үүнээс Эмэгтэй албан хаагч    
Эрэгтэй албан хаагч    
Удирдах албан тушаалтан    
Гүйцэтгэх, туслах албан тушалтан    
2.3 Гадаад сургалтад хамруулсан байдал.

Нийт албан хаагчдад эзлэх хувь

   
3 Албан хаагчдыг хөгжүүлэх, мэргэшүүлэх чиглэлээр зарцуулсан зардал, албан хаагчдын шилжилт хөдөлгөөн 3.1 Албан хаагчдын сургалт. хөгжлийн үйл ажиллагаанд зарцуулсан зардлын хэмжээ / сая,төг/  

 

  Тайлант оны гүйцэтгэлэр
3.2 Албан хаагчдын шилжилт хөдөлгөөн 15-аас доош 0  
Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах
4 Цалин хөлс, шагнал, урамшууллын тогтолцоог хэрэгжүүлэх 4.1 Цалин, шагнал, урамшуулалд зарцуулсан зардлын байгууллагын нийт төсөвт эзлэх хувь  

74,3

 

74,3

Тайлант оны гүйцэтгэлэр
4.2 Нэгж албан хаагчид олгох хоол, унааны нэмэгдэл /мян, төг/  

0

 

0

Хоногт олгохоор тогтоосон дүн
5 Албан хаагчдын ажлын байрны хэвийн нөхцөлийг бүрдүүлэх 5.1 Ажлын байрны таатай орчны сэтгэл ханамжийн санал асуулгын дүн /Албан хаагчдын сэтгэл ханамж/ 80-аас дээш 100 Асуулгын агуулга, хэлбэр нь жишигт загварт нийцсэн байна.
6 Албан хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх 6.1 Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт /жилд/ 1-ээс дээш 1 Төрөлжсөн болон багц шинжилгээ
6.2 Албан хаагчдын хамрагдалт 90-ээс дээш 100 Сайн дураар хамрагдах
7 Албан хаагчдыг нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр зарцуулсан зардал 7.1 Албан хаагчдын нийгмийн асуудалд зарцуулсан зардлын хэмжээ /сая. төг/  

4500,0

 

9650,0

Тайлант он гүйцэтгэлээр