ДЭЛҮҮН СУМЫН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН 2022 ОНЫ ХАГАС ЖИЛ