ДЭЛҮҮН СУМЫН МЭТ-ИЙН 2021 ОНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН БИЧМЭЛ ТАЙЛАН