ДЭЛҮҮН СУМЫН ОНХСАНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖСЭН ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 2022 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН