Дэлүүн сумын цаг уурын станц

Анх 1962 онд Буянт голд усны харуул болж байгуулагдсан.Ажиглагчаар Ахсопын Ахмет ажилласан.1975-н онд Сумын төвд Цаг уурын харуул байгуулагдаж мөн ажиглагчаар А.Ахмет ажилласан.Буянт харуулд Махметийн Халым ажиглагчаар оржээ. 1983-онд Ганц модны усны харуул байгуулагдаж мөн Ахсопын Ахмет ажиглагчаар ажилласан байна.Цаг уурын харуулд Серенайн Заводхан ажиглагчаар орж ажиллаж байжээ.Энэ бүхний эхлэли йг тавьж ажилласан Ахсопын Ахметийг 1985-онд Цаг Уурын байгууллагын хүндэт одонгоор шагнагдажээ. 1987-онд Сумын төвд Цаг уурын харуулыг Цаг уурын станц болгож өргөтгөжээ.Станцын даргаар Рапилийн Хуан,текникчээр Худашийн Бахыт,С.Заводхан,Х,Хайрол, Т.Айнагул нар ажиллав.Түүнээс хойш 1988-онд Байгал хамгаалах салбар болж Суптыбайн Хадыр байгал хамгаалагчаар ажиллаж байжээ.Одоо Цаг уурын Дэлүүн станцид ахлах техникч А,Нуржайна,техникчид Д,Жазик .Б,Өмирбек.Ө,Айсауле. С,Сураган нар, Усны Ганц мод харуулд Х.Бапар,Буянт, харуулд Е,Алтын.Чихэртэйн усны харуулд Х,Бағдат нар ажиллаж байна.

Байгууллагын даргаар ажилласан хүмүүс:

1.Рапилийн Хуан 1987-1991он

2.Камериягийн Хайрол 1991-1991он

3.Худашийн Бахыт 1991-2021 он

4.Адахын Нуржайна 2021 оноос

Тэргүүний ажилтан тэмдэгээр шагнагдсан ажилчид: М.Халым, С.Заводхан, Х.Бахыт, Д.Жазик, Х.Багдат, Х.Бапар

Алтангадас одонгоор шагнагдсан хүмүүс: Р.Хуан, С.Заводхан, Х.Бахыт.

You May Also Like