Зарлал

Дэлүүн сумд Баян-Өлгий аймгийн ГХБХБ-ын газрын мэргэжилтэн ирж кадастрын мэдээллийн санд гэрээ, гэрчилгээ, захирамжуудыг шалгаж мэдээллийн санд оруулан ажиллаж байна. 2 хоног ажиллана.
ЗДТГ

You May Also Like