Зөөлхөний даваанд ОНХС-ийн хөрөнгөөр замын самбар, амрах сандал, бие засах газар, хог түр хадгалах байруудыг барьж ашиглалтанд оруулав. Төсөвт өртөг: 5 сая төгрөг Гүйцэтгэгч: Хантургын хоршоо

You May Also Like