ИТХУРЛААС БАТАЛСАН 2023 ОНЫ ОНХСАНГИЙН ХӨРӨНГИЙН ХУВААРИЛАЛТ