“НӨХӨН БҮРТГЭЛ”-ийн ҮЙЛЧИЛГЭЭ НЭВТЭРЛЭЭ

💁‍♀️Ингэснээр иргэн та доорх лавлагаанууд дээр мэдээллээ өөрчлөх шаардлагатай бол тус үйлчилгээг сонгож, нөхөн бүртгэлээ цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран хийлгэх боломжтой болсон гэсэн үг юм.
📍Төрсний нөхөн бүртгэл
📍Гэрлэсний нөхөн бүртгэл
📍Гэрлэлт сэргээсний нөхөн бүртгэл
📍Гэрлэлт дуусгавар болсны нөхөн бүртгэл
📍Эцэг /эх/ тогтоосны нөхөн бүртгэл
📍Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний нөхөн бүртгэл
📍Үрчилсний нөхөн бүртгэл
📍Шилжилт хөдөлгөөний нөхөн бүртгэл
📍Нас барсны нөхөн бүртгэл
💁‍♀️Түүнчлэн нөхөн бүртгэлийн үйлчилгээний тусламжтайгаар хуулийн этгээд татан буулгах тухай мэдэгдэх, хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгч өөрчлөх, эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл зэрэг үйлчилгээг авах боломжтой.
📍Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгч өөрчлөх
📍Хуулийн этгээд татан буулгах тухай мэдэгдэх
📍Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл (Төрөөс худалдаж авсан газрын өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх)
📍Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл (Бэлэглэх гэрээ)
💁‍♀️Тус үйлчилгээг авахын тулд та:
📍www.e-mongolia.mn сайтад нэвтрэн орж ➡️ үйлчилгээнүүд цэсээс ➡️ иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөн гэсэн үйлчилгээ рүү орон ➡️ НӨХӨН БҮРТГЭЛ ХИЙЛГЭХ гэсэн үйлчилгээг сонгосноор та тус үйлчилгээг цахимаар үнэ төлбөргүй авах боломжтой.
❗️Үйлчилгээг авахын тулд НОТЛОХ БАРИМТ хавсаргах шаардлагатай гэдгийг анхаараарай.

You May Also Like