ОНХСАНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХИЙГДЭХ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 2023 ОНЫ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ