Онцгой тохиолдлын болон амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж 3