Сумын хогийн цэгийг ЗДТГ-ын төсвөөс 10.0 сая төгрөг хуваарилан Ковш-50 тракторыг ашиглан 9-р багийн иргэн С. Нуржантай 4.0 сая төгрөгөөр гэрээ байгуулан 100 рейс камаз хогийг ачиж отволд асгаж гүйцэтгэж байна. Иймд ард иргэд хогийн цэгт хог асгахдаа зориулалтын газарт хогоо асгаж хамтран ажиллахыг уриалж байна.

Next article

You May Also Like