Сумын үе үеийн Засаг дарга нар

Сумын үе үеийн Засаг дарга нар:

Базар 1938, Ш. Ногай 1938-1939, Х. Тахыр 1939-1940, М. Тулымхан 1940-1941, Ш. Тынымхан 1941-1942, Х. Тахыр 1942-1944, Ж. Рүстем 1945-1947, Ү. Мамбар 1947-1953, А. Шайзада 1953-1954, Х. Шарипхан 1954-1955, Х. Еркетай 1955-1957, Б. Адият 1958-1960, Б. Хусайын 1960-1964, А. Ахмет 1964-1965, З. Хайсар 1965-1968, О. Хатыран 1968-1970, А. Тойлыбай 1970-1974, А. Болат 1974-1980, И. Хулыбек 1980-1992, Х. Сауырбай 1992-1996, С. Булганбай 1996-1997, Ү. Бекет 1997-2000, И. Хулыбек 2000-2004, Х. Нурбат 2004-2005, М. Силамбек 2006-2008, А. Жолбарыс 2008-2012, А. Ахылбек 2012-2020, А. Нурбек 2020-2023, Б.Серикбол 2023 оноос одоог хүртэл ажиллаж байна.

Сумын орлогч дарга нар: Ж. Хапыш 1958-1959, А. Абилтай 1959-1960, М. Орынбай 1960-1961, М. Хапыш 1961-1966, М. Тохтархан 1966-1967, С. Ареба 1967-1989, А. Ардах 1989-1991, А. Мусахан 1991-2009, М. Авужалел 2009-2012, Х. Хуна 2012-2023, У.Аялбек 2023 оноос одоог хүртэл ажиллаж байна.