Хог хаягдлын үйлчилгээний хурамжийн хэмжээг тогтоох тухай