Хөх Сэрхийн нурууны УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг хангуулах, мэдээллийн сангийн баяжилтыг хийх зорилгоор тус захиргаанаас Аргаль хонины намрын тооллогыг Чигэртэйн голын ай савын БЦГ-ын Нүцгэн хэсэгт байгаль хамгаалагчид, нутгийн иргэдийн оролцоотойгоор явууллаа. Намрын тооллого судалгаагаар 7 цэгээс нийт 496 аргаль хонь бүртгэж ажиллав.