ШИНЭ ХОРШОО ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ШИНЭ ХОРШОО ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 04 дүгээр сарын 24-ны өдрийн 166 тоот тогтоолын хэрэгжилтийг ханган ажиллах зорилгоор, Аймгийн засаг даргын 2024 оны А/369 тоот зархирамж, Сумын засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/43 тоот, 2024 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/46 захирамжаар байгууллагдсан ажлын хэсэг Дэлүүн сумын нийт 12 багийн малчин өрхийн гишүүдтэй мэдээлэл, арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллав.
Өнөөдөрийн байдлаар 13 хоршоо байгуулагдаж 3 хоршооны боловсруулсан бизнесийн төслийн санхүүжилт шийдэгдэх шатандаа явж байгаа.
Нийт 388 малчин өрхөд мэдээлэл өглөө.

You May Also Like