169 дүгээр захирамж Газар эзэмшүүлж эрхийн цахим дуудлага худалда дахин явуулах тухай