177 дугаар захирамж Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай