2021 оны дөрөвдүгээр улирлын өргөдөл, санал гомдлын шийдвэрлэлтийн

Д/д Өргөдөл,   санал, гомдлын үндэс Өргөдлийн тоо Эзлэх хувь
1 Ажил эрхлэлттэй холботой 203 59,5%
2 Газрын харилцаатай холбоотой 107 31,3%
3 Нийгмийн халамж, үйлчилгээтэй холбоотой 7 2.00%
4 Эд материал, санхүүгийн дэмжлэг хүссэн          10 2,9%
5  Жижиг дунд үйлдвэрлэл боло төсөлд хамрагдахыг хүссэн 1 0,2%
6 Санал тавих тухай 13 3,8
7
8 Нийт 341 100%

 

 

Дэлүүн  сум
Тайлан ирүүлсэн сум, байгууллага Нийт ирсэн өргөдөл, санал,     гомдолын тоо Шийдвэрлэлт Шийвэрлэлт %
Шийдвэрлэж хариу өгсөн Бусад байгууллагад шилжүүлсэн Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн Хугацаа болоогүй
1 Сумын ЗДТГ 253 251 1 1 99.20%
2 Сумын ИТХ 10 10 100%
3 Хүн эмнэлэг 3 3 100%
4 Хүүхдийн цэцэрлэг-1 14 14 100%
5 Хүүхдийн цэцэрлэг-2 10 10 100%
6 ЕБС 1-р сургууль 51 51 100%
7 Соёлын төв
8
9
10
Нийт дүн 341 339 99.80%
 

Нийт өргөдөл     341 өргөдөл ирүүлсэнээс

1 Хүсэлт 328
2 Санал 13
3 Гомдол