2022 оны 3-р сарын 9-ний өдөр Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн сумын гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэгийн ерөнхий үнэлгээ 84,8 хувьтай “Сайн” үнэлгээтэй гарлаа.

You May Also Like