Хүүхдийг осол гэмтэл, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор сумын Цагдаагийн хэсэг, эцэг эхчүүд, өсвөрийн “Скаут” бүлгэмийн сурагчид хамтран замын хөдөлгөөнийг зохицуулан ажиллаж байна.