Бүтэц зохион байгуулалт

ЗДТГ-ын бүтэц, зохион байгуулалт

Үйл ажиллагааны чиглэл МУ-ын Үндсэн хуулийн 61-р зүйлийн 61.4 зааснаар аймаг нийслэл,сум дүүргийн Засаг даргын

Дэлгэрэнгүй