Эрхэм зорилго, алсын хараа

Эрхэм зорилго, зорилт, тэргүүлэх чиглэл

Засаг даргын ажлын алба нь Тамгын газар байх бөгөөд дор дурдсан чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. -Харьяалах

Дэлгэрэнгүй

Алсын хараа Сумын  Засаг даргад улс төрөөс хамааралгүй , өндөр мэргэжлийн цаг үеэ олсон зөвөлгөө

Дэлгэрэнгүй