Улсын бүртгэл

“НӨХӨН БҮРТГЭЛ”-ийн ҮЙЛЧИЛГЭЭ НЭВТЭРЛЭЭ

Ингэснээр иргэн та доорх лавлагаанууд дээр мэдээллээ өөрчлөх шаардлагатай бол тус үйлчилгээг сонгож, нөхөн бүртгэлээ

Дэлгэрэнгүй

Газар өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд

Газар өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд Газар өмчлүүлэх эрх олгосон шийдвэр /хуулбар/ Газрын

Дэлгэрэнгүй

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн талаар лавлагаа авах, нотлох баримт бичгээс хуулбар хийлгэхэд

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн талаар лавлагаа авах, нотлох баримт бичгээс хуулбар хийлгэхэд Лавлагаа авагчийн

Дэлгэрэнгүй

Эд хөрөнгийн улсын бүртгэлд өөрчлөлт, залруулга хийхэд

Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдсөнийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд Шүүх, арбитрын шийдвэр /эх хувь/ Эд хөрөнгө өмчлөх

Дэлгэрэнгүй

Эд хөрөнгийн түрээсийн гэрээг /санхүүгийн түрээсийн гэрээ/ эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд

Эд хөрөнгийн түрээсийн гэрээг /санхүүгийн түрээсийн гэрээ/ эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд Түрээсийн гэрээ

Дэлгэрэнгүй

Эд хөрөнгийн барьцааны /ипотек/ гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд

Эд хөрөнгийн барьцааны /ипотек/ гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд Барьцаат, зээлийн гэрээ /эх хувь/ Үйлчилгээний хураамж

Дэлгэрэнгүй

Өв залгамжлах эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг

Өв залгамжлах эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг Өв залгамжлах эрхийн гэрчилгээ /нотариатчоос олгох/ Эд

Дэлгэрэнгүй

Бэлэглэх гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг

Бэлэглэх гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг Бэлэглэх гэрээ /нотариатаар гэрчлүүлэх, гэрээнд болзол тавьсан

Дэлгэрэнгүй

Худалдах – худалдан авах гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд

Худалдах – худалдан авах гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд Худалдах-худалдан авах гэрээ /нотариатаар гэрчлүүлэх/ Эд хөрөнгө

Дэлгэрэнгүй

Арилжих гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд

Арилжих гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд Гэрээнд оролцогч талуудын үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын

Дэлгэрэнгүй