Иргэний улсын бүртгэл

ИРГЭНИЙ БАРИМТ БИЧГИЙН ЛАВЛАГАА АВАХАД

Төрсний гэрчилгээний лавлагаа авахад Үрчлэлтийн бүртгэлийн, эцэг / эх / тогтоосны бүртгэлийн, овог, эцгийн нэр,

Дэлгэрэнгүй

ҮНДЭСНИЙ ЭНГИЙН ГАДААД ПАСПОРТ ШИНЭЭР БОЛОН ДАХИН АВАХ

ҮНДЭСНИЙ ЭНГИЙН ГАДААД ПАСПОРТ ШИНЭЭР АВАХ Монгол Улсын иргэн үндэсний энгийн гадаад паспорт авахдаа дараах

Дэлгэрэнгүй

ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ АНХ УДАА БОЛОН ДАХИАН АВАХАД

ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ АНХ УДАА АВАХАД Монгол Улсын иргэн 16 нас хүрсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн

Дэлгэрэнгүй

ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ БҮРТГЭЛИЙГ БҮРТГЭХЭД

ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ БҮРТГЭЛИЙГ БҮРТГЭХЭД Иргэний үнэмлэх  /16-аас доош насны хүүхэдтэй бол төрсний гэрчилгээ/ Оршин суух

Дэлгэрэнгүй

НАС БАРСНЫ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД

НАС БАРСНЫ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД Нас барсан тухай эмнэлгийн магадлагаа /АМ-7 маягт/ Тухайн иргэнийг нас барсан

Дэлгэрэнгүй

ҮРЧИЛСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД

ҮРЧИЛСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД Хүүхэд үрчлэн авахыг хүсэгч хүүхдийн оршин суугаа газрын сум, дүүргийн Засаг даргад

Дэлгэрэнгүй

ОВОГ, ЭЦЭГ /ЭХ/-ИЙН НЭР, НЭР ӨӨРЧИЛСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД

ОВОГ, ЭЦЭГ /ЭХ/-ИЙН НЭР, НЭР ӨӨРЧИЛСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД Өргөдөл Төрсний гэрчилгээ, иргэний баримтын архивын лавлагаа

Дэлгэрэнгүй

ЭЦЭГ /ЭХ/ ТОГТООСНЫ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД

ЭЦЭГ /ЭХ/ ТОГТООСНЫ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД Эцэг, эхийн өргөдөл Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх Гэрлэлтийн гэрчилгээ Хүүхдийн

Дэлгэрэнгүй

ГЭРЛЭЛТ СЭРГЭЭСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД

ГЭРЛЭЛТ СЭРГЭЭСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД Тус тусдаа гаргасан өргөдөл Эхнэр, нөхрийн иргэний үнэмлэх Гэрлэлт цуцалсан тухай

Дэлгэрэнгүй

ГЭРЛЭЛТ ДУУСГАВАР БОЛСНЫ БҮРТГЭЛ БҮРТГҮҮЛЭХЭД

ГЭРЛЭЛТ ДУУСГАВАР БОЛСНЫ БҮРТГЭЛ БҮРТГҮҮЛЭХЭД: Тус тусдаа гаргасан өргөдөл, Эхнэр, нөхрийн иргэний үнэмлэх, Гэрлэлтийн гэрчилгээ,

Дэлгэрэнгүй