Газрын харилцаа

Зарлал

Дэлүүн сумд Баян-Өлгий аймгийн ГХБХБ-ын газрын мэргэжилтэн ирж кадастрын мэдээллийн санд гэрээ, гэрчилгээ, захирамжуудыг шалгаж

Дэлгэрэнгүй