Үе үеийн Засаг дарга нар

Сумын үе үеийн Засаг дарга нар

Сумын үе үеийн Засаг дарга нар: Базар 1938, Ш. Ногай 1938-1939, Х. Тахыр 1939-1940, М.

Дэлгэрэнгүй