Өргөдөл гомдлын тайлан

2021 оны дөрөвдүгээр улирлын өргөдөл, санал гомдлын шийдвэрлэлтийн

Д/д Өргөдөл,   санал, гомдлын үндэс Өргөдлийн тоо Эзлэх хувь 1 Ажил эрхлэлттэй холботой 203 59,5%

Дэлгэрэнгүй