Үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдал

Дэлүүн сумын ЗДТГ-ын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний нэгдсэн тайлан

Дэлүүн сумын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний нэгдсэн тайлан 2021.12.22 2020 онд хяналтанд авсан хууль тогтоомж, тогтоол

Дэлгэрэнгүй

Тогтоол шийдвэрийн биелэлт

ХОЛБОГДОХ ЭРХ ЗҮЙН АКТУУДЫН БИЕЛЭЛТ 2021 ОНЫ БҮТЭН ЖИЛИЙН  БАЙДЛААР Дэлүүн сум                                                                                                                                                                                 2021 оны 12-р

Дэлгэрэнгүй

2021 оны дөрөвдүгээр улирлын өргөдөл, санал гомдлын шийдвэрлэлтийн

Д/д Өргөдөл,   санал, гомдлын үндэс Өргөдлийн тоо Эзлэх хувь 1 Ажил эрхлэлттэй холботой 203 59,5%

Дэлгэрэнгүй