Нийгмийн баталгаа хангах хөтөлбөрийн төлөвлөгөөнийн биелэлт

ДЭЛҮҮН СУМЫН ЗДТГАЗРЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ, АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГАХ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ 2021 ОН

2021.12.21 № Үйл ажиллагаа № Шалгуур үзүүлэлт Зорилтот түвшин Хүрсэн түвшин Тайлбар Хүний нөөцийг хөгжүүлэх,

Дэлгэрэнгүй