Холбоо барих

Овог, нэр Албан тушаал Утас Емайл хаяг
1 Ахан Нурбек Засаг дарга 88088319 Nurbek.akan@yahoo.com
2 Хапыш Хуна Засаг даргын орлогч 99420072
3 Сайлау Санатбек Санхүүгийн албаны дарга 88073781 Sailausanatbek@yahoo.com
4 Самархан Аманкелди Төрийн сангийн төлөөлөгч 95036443 S_amankeld@yahoo.com
5 Какеша Зангар Хууль, эрх хариуцсан мэрэгжилтэн 94660005 Zangar92@yahoo.com
6 Бакей Берденбек Газрын даамал 95417897 b_berdenbek2017@yahoo.com
7 Бадель Досан Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч 99423401
8 Ануар Семейхан Хүнс, ЖДҮ хариуцсан мэргэжилтэн 99422636 Anuarsemeikhan@yahoo.com
9 Советхан Саулеш Мал эмнэлэгийн тасгийн дарга, улсын байцаагч 95252420 S.Saulesh2420@gmail.com
10 Самидан Рысбай Улсын бүртгэгч 99413918
11 Асхар Айсауле Нягтлан бодогч 95416969 Ashar_aisaule@yahoo.com
12 Хавди Жанарбек Нярав 99429364
13 Шошах Гүлжан Нийгмийн бодлогын ажилтан 95427804 Shoshaxguljan@gmail.com
14 Бүркит Тогжан Нийгмийн даатгалын байцаагч 99425336 Burkit.togjan@gmail.com
15 Мусахан Тотыхус Халамж хариуцсан мэргэжилтэн 95045555
16 Айбат Жамагат Татварын улсын байцаагч 99415544 Jamagat626@gmail.com
17 Какеш Беркиндолда Жолооч 99433310
18 Серикжан МЭТ-ийн тархвар зүйч 95076562
19 Турсынхан Айнур Нарийн бичиг 94182300
20 Түркистан Самауат Хэвлэл мэдээлэл, дотоод ажилтан 95098111

Өргөдөл, санал хүсэлт