Хүний нөөцийн бодлогын ил тод байдал

УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Дэлүүн сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нарийн бичгийн дарга    

Дэлгэрэнгүй

ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл төлөвлөлт, менежмент, малын үржил, бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Дэлгэрэнгүй

ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Дэлгэрэнгүй

ДЭЛҮҮН СУМЫН ЗДТГАЗРЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ, АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГАХ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ 2021 ОН

2021.12.21 № Үйл ажиллагаа № Шалгуур үзүүлэлт Зорилтот түвшин Хүрсэн түвшин Тайлбар Хүний нөөцийг хөгжүүлэх,

Дэлгэрэнгүй