Аймгийн Засаг даргын Захирамж, албан даалгавар

Аймгийн Засаг даргын албан даалгаврын биелэлт 2021 он

1 2020.3,13 Дугаар=А/03 Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах зарим арга хэмжээний тухай 1. Албан

Дэлгэрэнгүй